Trucs en Spelcodes: Labyrinth of Galleria: The Moon Society (PC)

Pagina gewijd aan de trucs, codes en geheimen van Labyrinth of Galleria: The Moon Society voor PC.

Inleiding

Labyrinth of Galleria: The Moon Society: Verhaal van het Spel

Welkom op de gerelateerde trucspagina van Labyrinth of Galleria: The Moon Society. We laten je al het materiaal zien dat we hebben gevonden, dit is een site die volledig is gewijd aan trucs en walkthroughs voor videospellen.

Als je nieuwe geheimen of codes hebt gevonden en deze wilt delen, aarzel dan niet! We zijn altijd blij om ons materiaal met ander te kunnen integreren en het voor iedereen beschikbaar te maken.

Aan de rand van de stad staat een paleis waarvan wordt gezegd dat het de ingang is van een labyrint dat overloopt van schatten.Wil je de magische mysteries ontdekken die erin verborgen zitten?

Labyrinth of Galleria: The Moon Society is gepubliceerd op 14/01/2023 voor PC. We zorgen ervoor dat de lijst met consoles waarvoor het spel in de loop van de tijd is gepubliceerd, wordt bijgewerkt als de trucs ook van toepassing zijn op nieuwkomers.

Ontdek veel Trucs, Tips en Strategieën voor Labyrinth of Galleria: The Moon Society (PC): Supereenheden, spelsnelheid en zwakke vijanden.

Als je echt veel trucs wilt voor Labyrinth of Galleria: The Moon Society, is het je geluksdag! We hebben een Trainer beschikbaar die, eenmaal gedownload en uitgevoerd tijdens het spel, je veel trucs zal laten ontgrendelen. De lijst met ontgrendelde trucs vind je verderop.

Onderaan deze pagina kan u de lijst lezen met de te bereiken Doelstellingen voor de bijbehorende consoles, samen met een kleine uitleg over hoe u deze kunt bereiken.

Na deze inleiding over het spel, volgen hier de trucs die we je beloofd hebben.

Trucs: Steam doelen

Trucs Labyrinth of Galleria: The Moon Society:
Voer de volgende taken uit om de bijbehorende Steam Doelstellingen te behalen (de lijst kan in het Engels zijn):
TitelSteam doelen: Labyrinth of Galleria: The Moon Society
? Ancient Covenant's Oath
? Oude verbonds-eed
? 1. OOO is authorized to carry out the duties stipulated in articles 2-6, and XXX is in agreeance. 2. XXX shall perform the duties requested of OOO w
? 1. OOO is bevoegd om de in de artikelen 2-6 genoemde taken uit te voeren en XXX is hiermee akkoord.2. XXX voert de aan OOO gevraagde taken uit met
? Otherworldly Organism Sample
? Monster van een buitenaards organisme
? [Life] To be alive and sustain life. An active organism.
? [Leven] Om te leven en het leven in stand te houden.Een actief organisme.
? Frantz's Catalog
? Catalogus van Frantz
? [Greed] To indulge in desire. Source of progress.
? [Hebzucht] Zich overgeven aan verlangen.Bron van vooruitgang.
? Maldoor's Wardrobe
? Maldoor's Garderobe
? [Hardship] A painful difficulty. One of life's purposes. A gift.
? [Ontbering] Een pijnlijke moeilijkheid.Een van de doelen van het leven.Een geschenk.
? Wealthy Merchant's Compote
? Wealthy Merchant's Compote
? [Labor] Acting to be rewarded accordingly. A meaning and purpose in life. A gift.
? [Arbeid] Handelen om dienovereenkomstig beloond te worden.Een zin en doel in het leven.Een geschenk.
? Queen Joze's Jewel Closet
? Koningin Joze's Jewel Closet
? [Integrity] To have a noble heart free of sin. A mask that accepts no faults.
? [Integriteit] Een edel hart hebben dat vrij is van zonde.Een masker dat geen fouten accepteert.
? Bust of Grand Sage Salle
? Buste van Grand Sage Salle
? [Conviction] The belief in one's righteousness. The will to believe. Eliminate all other possibilities.
? [Overtuiging] Het geloof in iemands gerechtigheid.De wil om te geloven.Elimineer alle andere mogelijkheden.
? Starry Sea Vase
? Sterrenzeevaas
? [Art] An unmatched medium to express emotion. Competes with the excess of technology.
? [Kunst] Een ongeëvenaard medium om emoties uit te drukken.Concurreert met het teveel aan technologie.
? Ancient Coin of Est
? Ancient Coin of Est
? [Wealth] All things which hold value. Mental peace. Uncertain objects whose value will change.
? [Rijkdom] Alle dingen die waarde hebben.Geestelijke rust.Onzekere objecten waarvan de waarde zal veranderen.
? Necklace of Testorant
? Ketting van Testorant
? [Love] An intense heart's desire for affection. What makes and breaks people.
? [Liefde] Een intens hartsverlangen naar genegenheid.Wat mensen maakt en breekt.
? Masque Neck Vase
? Masque Neck Vase
? [Trust] To trust and depend on the merit of others. A one-sided evaluation. Pressure's on.
? [Vertrouwen] Vertrouwen en afhankelijk zijn van de verdiensten van anderen.Een eenzijdige beoordeling.Er is druk.
? Cranbiana's Cup
? Cranbiana's Cup
? [Service] To be of use to those around you. Community members must give back.
? [Service] Om de mensen om je heen van dienst te zijn.Gemeenschapsleden moeten teruggeven.
? Green Birdbeast-Patterned Cloth
? Groene doek met Birdbeast-patroon
? [Evil] To go against morals, ethics, and emotions. However, morals and ethics change era to era.
? [Kwaad] Tegen moraal, ethiek en emoties ingaan.Moraal en ethiek veranderen echter van tijdperk tot tijdperk.
? Screw of Ghalaya
? Schroef van Ghalaya
? [Courage] To stand up against danger and difficulties. May lead to reckless demise pursuing success.
? [Moed] Opstaan tegen gevaar en moeilijkheden.Kan leiden tot een roekeloze ondergang die succes nastreeft.
? Saint Min's Demon Mask
? Saint Min's Demon Mask
? [Violence] Physical, destructive power. The power to influence situations through force.
? [Geweld] Fysieke, vernietigende kracht.De macht om situaties met geweld te beïnvloeden.
? Madara Giant Fire Lizard Egg
? Madara Giant Fire Lizard Egg
? [Coitus] Physical intercourse. The precourse to life.
? [Coïtus] Lichamelijke gemeenschap.De voorloop tot het leven.
? 13th-Century King's Chess Piece
? 13e-eeuws koningsschaakstuk
? [Friendship] Love built on trust and recognizing a person's value. A form of love.
? [Vriendschap] Liefde gebouwd op vertrouwen en erkenning van iemands waarde.Een vorm van liefde.
? Empress' Chair
? Empress' Chair
? [Righteousness] To do the right thing regardless of benefit. To act with reason and outside of self-interest.
? [Rechtschapenheid] Om het juiste te doen, ongeacht het voordeel.Handelen met rede en buiten eigenbelang.
? Suuya's Mirror
? Suuya's spiegel
? [Purity] Removed from all desire. Innocent and free of sin. Does not exist.
? [Zuiverheid] Verwijderd van alle verlangen.Onschuldig en vrij van zonde.Bestaat niet.
? Duchess' Guillotine Dice
? Duchess Guillotine Dice
? [Cruelty] To be inconsiderate and inflict pain on the living. A savage reality.
? [Wreedheid] Onattent zijn en pijn toebrengen aan de levenden.Een wilde realiteit.
? Image of Molg Island Pilgrimage
? Afbeelding van bedevaartsoord Molg Island
? [Faith] To trust one's heart. Differs from religion, which believes in another.
? [Geloof] Je hart vertrouwen.Verschilt van religie, die in een ander gelooft.
? Image of an Otherworldly Experience
? Beeld van een buitenaardse ervaring
? [Justice] To act within the morals and ethics of people. However, morals and ethics change era to era.
? [Gerechtigheid] Handelen binnen de moraal en ethiek van mensen.Moraal en ethiek veranderen echter van tijdperk tot tijdperk.
? Death of Da Civilizations: A Book
? Death of Da Civilizations: A Book
? [Devotion] To do one's best without regard for benefit or loss. The mentality of self-sacrifice.
? [Toewijding] Je best doen zonder rekening te houden met voordeel of verlies.De mentaliteit van zelfopoffering.
? Amu-Inscribed Bureau
? Amu-Inscribed Bureau
? [Disheartenment] To be discouraged by failure. Mental obstacles.
? [Ontmoediging] Ontmoedigd raken door falen.Geestelijke belemmeringen.
? Kokol's No. 9 Monument Slab
? Kokol's No. 9 Monument Slab
? [Arrogance] To look down on others imperiously. Conceit and ignorance.
? [Arrogantie] Neerkijken op anderen heerszuchtig.Verwaandheid en onwetendheid.
? Mora's Medallion
? Mora's medaillon
? [Pleasure] Good feelings. One of life's purposes. A gift.
? [Plezier] Goede gevoelens.Een van de doelen van het leven.Een geschenk.
? Marian's Harp
? Marian's Harp
? [Lust] Sexual, indecent desire. Carnal emotion based on animalistic instinct.
? [Lust] Seksueel, onfatsoenlijk verlangen.Vleselijke emotie gebaseerd op dierlijk instinct.
? Radamulia's Book
? Radamulia's boek
? [Wisdom] Deep understanding and knowledge. A trigger to draw boundaries.
? [Wijsheid] Diep begrip en kennis.Een trigger om grenzen te trekken.
? Vernet's Perpetual Clock
? De eeuwigdurende klok van Vernet
? [Death] To cease living. An organism whose life has come to an end.
? [Dood] Ophouden met leven.Een organisme waarvan het leven tot een einde is gekomen.
? Vase of Merkatza
? Vaas van Merkatza
? [Infants] Youth. Will never grow up to be as great as they could have been.
? [Baby's] Jeugd.Ze zullen nooit zo groot worden als ze hadden kunnen zijn.
? Favored Royal Mistress' Earrings
? Favored Royal Mistress' Oorbellen
? [Envy] To resent others for their superiority or affection. Source of exclusivity and improvement.
? [Afgunst] Anderen kwalijk nemen vanwege hun superioriteit of genegenheid.Bron van exclusiviteit en verbetering.
? Dark Abyss Conch Shell
? Dark Abyss Conch Shell
? [Wrath] To be enraged. Source of human strength and potential.
? [Wrath] Om woedend te zijn.Bron van menselijke kracht en potentieel.
? Star Emperor's Stuff
? Star Emperor's Stuff
? [Authority] To control others and make them submit. The power to exploit and impose on others.
? [Autoriteit] Om anderen te controleren en hen te onderwerpen.De macht om anderen uit te buiten en op te leggen.
? Binark VII's Royal Staff
? Binark VII's koninklijke staf
? [Transformation] To morph from one form to another. There is no existence without transformation.
? [Transformatie] Van de ene vorm in de andere veranderen.Er is geen bestaan zonder transformatie.
? Otherworlder Nuby's Skull
? Otherworlder Nuby's Skull
? [Sloth] To be lazy and slovenly. A form of ultimate happiness.
? [luiheid] Lui en slordig zijn.Een vorm van ultiem geluk.
? Rubel Puella's Bloodstain
? Rubel Puella's bloedvlek
? [Talent] The ability to perform certain acts better. How these skills manifest is unknown.
? [Talent] Het vermogen om bepaalde handelingen beter uit te voeren.Hoe deze vaardigheden zich manifesteren, is onbekend.
? Rum Theater Playbill
? Rum Theater Playbill
? [Eternity] To continue forever without restrictions on time. An unknown concept.
? [Eeuwigheid] Om voor altijd door te gaan zonder tijdsbeperkingen.Een onbekend begrip.
? Imaginary Circus Ticket
? Denkbeeldig circuskaartje
? [Luck] Beyond human comprehension. Fate. A power that reigns above all.
? [Geluk] Voorbij menselijk begrip.Lot.Een kracht die boven alles heerst.
? Queen Lira's Tiara
? Koningin Lira's tiara
? [Temperance] To be prudent and rational. To deny desire. A requirement for merit as a person.
? [Matigheid] Om voorzichtig en rationeel te zijn.Het verlangen ontkennen.Een vereiste voor verdienste als persoon.
? Self-Portrait of a Witch: Scrap
? Zelfportret van een heks: schroot
? [Creation] To make something new based on imagination. To imitate the gods.
? [Creatie] Om iets nieuws te maken op basis van verbeelding.Om de goden te imiteren.
? Magdala's Jail Key
? Magdala's gevangenissleutel
? [Sin] To violate moral standards. Conviction based on insolent rules.
? [Zonde] Het schenden van morele normen.Veroordeling op basis van onbeschaamde regels.
? Flower Garden's Watering Can
? Bloementuin gieter
? [Protection] To shield the weak from danger. The completion of classification.
? [Bescherming] Om de zwakken te beschermen tegen gevaar.De voltooiing van classificatie.
? Ruska's Rice Seed
? Ruska's rijstzaad
? [Restraint] Seizing the mental will and freedom of others. The desire for absolute control.
? [Terughoudendheid] De mentale wil en vrijheid van anderen grijpen.Het verlangen naar absolute controle.
? Complete Collection
? Volledige collectie
? You've retrieved all Curios from the Labyrinth of Galleria! Your collection is now complete! Now that's an impressive feat!
? Je hebt alle Curiosa uit het Labyrinth of Galleria teruggevonden!Je verzameling is nu compleet!Dat is een indrukwekkende prestatie!
? Labyrinth of Galleria: The Moon Society
? Labyrinth of Galleria: The Moon Society
? Congratulations! You have achieved the impossible and utterly conquered Labyrinth of Galleria: The Moon Society!
? Gefeliciteerd!Je hebt het onmogelijke en volkomen veroverde Labyrinth of Galleria bereikt: The Moon Society!
? Sun Garland of Hope
? Zonnekrans van hoop
? [Hope] To hope and pray for the future. A single flower blooms within the pit of despair.
? [Hoop] Hopen en bidden voor de toekomst.Een enkele bloem bloeit in de put van wanhoop.
? Grand Finale
? Grand Finale
? Obtained all achievements in Labyrinth of Galleria: The Moon Society.
? Alle prestaties behaald in Labyrinth of Galleria: The Moon Society.

Trainers, Middelen en Valsspeel Codes

De Trainers van Labyrinth of Galleria: The Moon Society zijn kleine downloadbare programma's waarmee je een functionaliteit aan het spel kunt toevoegen, voornamelijk om vals te spelen en om trucs te bieden die mogelijks niet op een andere manier beschikbaar zijn. Klik op de Trainer die je het liefst downloadt:
Download Pagina Labyrinth of Galleria: The Moon Society (ORIGINAL / +0)
 • Super-eenheden
  Bescherm het feest
  Zwakke vijanden
  Onbeperkte inventarisitems
  Artikelen voor onbeperkt gebruik
  Makkelijk te openen
  Spelsnelheid
  Bewerk: Mana
  Bewerken: geld
  Bewerken: Dungeon Money
  Bewerken: versterkt
  Bewerken: proost
  Bewerken: huidige PS
  Bewerken: DP-stroom
  Bewerken: helderheid van de ziel
  Bewerken: totaal niveau
  Bewerken: niveau
  Bewerken: EXP
  Bewerken: totale EXP
  Bewerk: HP
  Bewerk: DP
  Bewerk: STR
  Bewerk: CON
  Bewerk: DMP
  Bewerk: AGI
  Bewerk: DEX
  Bewerk: ERS
  Bewerk: LUK
Cherri Andrea640360