Trucs en Spelcodes: Dune Spice Wars (PC)

Megahegemonie en gemakkelijke hegemonie en vele andere trucs en codes op deze pagina gewijd aan Dune Spice Wars voor PC.

Inleiding

Dune Spice Wars: Verhaal van het Spel

Welkom bij het artikel op deze site over de trucs en ontgrendelaars van Dune Spice Wars. Alle geheimen die we over dit spel weten, zijn op deze pagina geschreven.

Als u andere kent, stel ze dan voor door contact met ons op te nemen en we zullen ze graag hier in dit artikel publiceren.

4X real-time strategiespel gemaakt door de ontwikkelaars van het veelgeprezen Northgard.In dit spel, dat zich afspeelt in het baanbrekende Dune-universum van Frank Herbert, leid je je factie om de vijandige woestijnplaneet Arrakis te controleren en te domineren.

De trucs in ons bezit zijn geldig voor PC en zouden allemaal geldig moeten zijn sinds het spel uitkwam, dat wil zeggen sinds 14/09/2023. We werken de consolelijst elke keer bij van zodra er een nieuwe console aan de lijst wordt toegevoegd.

Ontdek veel Trucs, Tips en Strategieën voor Dune Spice Wars (PC): Megahegemonie en gemakkelijke hegemonie.

Een lawine van trucs voor jou dankzij de trainer van Dune Spice Wars te downloaden op deze pagina! Een trainer is een programma waarmee je het spel veilig kan bewerken door trucs toe te voegen die voorheen niet bestonden. Vind alles op deze pagina!

Onderaan de pagina vind je ook een lijst met de ontgrendelde doelstellingen in dit spel met een kleine gids. De lijst is in het Engels, maar we hebben ook een automatisch vertaalde versie toegevoegd om het begrijpen te vergemakkelijken.

De inleiding is voorbij. Hier zijn de trucs voor dit spel.

Trucs: Steam doelen

Trucs Dune Spice Wars:
Voer de volgende taken uit om de bijbehorende Steam Doelstellingen te behalen (de lijst kan in het Engels zijn):
TitelSteam doelen: Dune Spice Wars
? Expansionist
? Expansionist
? Capture your first village
? Verover je eerste dorp
? Defender
? Verdediger
? Eliminate a raid targeting you
? Elimineer een aanval die op jou gericht is
? Regional Specialty
? Regionale specialiteit
? Construct a building that exploitsa natural resource
? Bouw een gebouw dat een natuurlijke hulpbron exploiteert
? Spice Duty
? Spice Duty
? Assign a new crew to a Harvester or to a Harvesting Team
? Een nieuwe ploeg toewijzen aan een Harvester of een Harvesting Team
? Sly
? Sly
? Activate an operation
? Een operatie activeren
? Legal Bond
? Juridische obligatie
? Sign a treaty with another faction
? Een verdrag ondertekenen met een andere factie
? Urban Planning
? Stedenbouw
? Activate a district bonus
? Een wijkbonus activeren
? Water Bond
? Waterobligatie
? Form an alliance with a Sietch
? Vorm een alliantie met een Sietch
? Aggressor
? Agressor
? Capture a village owned by another faction
? Verover een dorp dat eigendom is van een andere factie
? Spy Master
? Spionmeester
? Reach infiltration level 3 in any field of operations
? Bereik infiltratieniveau 3 op elk operatiegebied
? Way of the Air
? Way of the Air
? Use a shuttle to transport troops
? Gebruik een shuttle om troepen te vervoeren
? Honor of Duty
? Eer van plicht
? Get elected for a charter
? Word verkozen voor een charter
? Easy Win
? Gemakkelijk winnen
? Win in easy difficulty or more
? Win met gemakkelijke moeilijkheidsgraden of meer
? Full House
? Full House
? Build a building in every base slot
? Bouw een gebouw in elk basisslot
? Spice Addict
? Spice Addict
? Have 5000 Spice in your stockpile
? Heb 5000Spice in je voorraad
? Greatest House
? Grootste Huis
? Reach 500 Landsraad Standing
? Bereik 500 Landsraad Staande
? Honorable Duke
? Eervolle Hertog
? Win with House Atreides
? Win met Huis Atreides
? Landmarks
? Oriëntatiepunten
? Control 4 special regions
? Beheers 4 speciale regio's
? Obliteration
? Vernietiging
? Destroy another player's base
? Vernietig de basis van een andere speler
? Water Seller
? Waterverkoper
? Have at least 100 net water production
? Zorg voor minstens 100 netto waterproductie
? Desert Fighter
? WoestijnVechter
? Win in medium difficulty or more
? Win met gemiddelde moeilijkheidsgraad of hoger
? First Step
? Eerste stap
? Propose a Truce to an opponent and get it accepted
? Stel een wapenstilstand voor aan een tegenstander en zorg ervoor dat deze geaccepteerd wordt
? Hegemon
? Hegemon
? Win an Hegemony victory
? Win een overwinning op de hegemonie
? Interstellar Transit
? Interstellar Transit
? Build a Spacing Guild Branch
? Bouw een afstandsgildetak
? Conqueror
? Veroveraar
? Win by destroying the base of your last opponent
? Win door de basis van je laatste tegenstander te vernietigen
? Visionary Rebel
? Visionaire rebel
? Win with the Fremen
? Win met de Fremen
? Shiny New Gear
? Glanzend nieuwe uitrusting
? Buy some gear in the Barracks
? Koop wat uitrusting in de kazerne
? Governor
? Gouverneur
? Win with the Dune Governorship charter
? Winnen met deDuingouvernementschapscharter
? Economist
? Econoom
? Research all Economic Developments
? Onderzoek alle economische ontwikkelingen
? Logistician
? Logisticus
? Research all Military Developments
? Onderzoek alle militaire ontwikkelingen
? Pest Control
? Ongediertebestrijding
? Destroy a Renegade Base
? Vernietig een afvallige basis
? Bringing a Spaceship to a Knife Fight
? Breng een ruimteschip naar een messengevecht
? Recruit a Frigate
? Rekruteer een fregat
? Dreaded Baron
? Gevreesde baron
? Win with House Harkonnen
? Win met Huis Harkonnen
? Cunning Criminal
? Sluwe crimineel
? Win with the Smugglers
? Winnen met de smokkelaars
? Lawful Aggression
? Wettige agressie
? Use your Influence to end a Truce legally
? Gebruik uw invloed om een bestand op legale wijze te beëindigen
? Sociologist
? Socioloog
? Research all Expansion Developments
? Onderzoek allesUitbreidingsontwikkelingen
? Analyst
? Analist
? Research all Political Developments
? Onderzoek alle politieke ontwikkelingen
? Killer
? Moordenaar
? Assassinate an enemy leader
? Een vijandelijke leider vermoorden
? Ruthless Emperor
? Meedogenloze keizer
? Win with House Corrino
? Winnen met Huis Corrino
? Playing with Others
? Met anderen spelen
? Finish a multiplayer game (without forfeiting)
? Een multiplayerspel voltooien (zonder verlies)
? One in a million
? Eén op een miljoen
? Destroy a Frigate
? Een fregat vernietigen
? Strategist
? Strateeg
? Win in hard difficulty or more
? Winnen in moeilijke moeilijkheden of meer
? Disobeying The Form
? Het formulier niet gehoorzamen
? Use Atomics
? Atomics gebruiken
? One Against All
? Eén tegen allen
? Win a game while in Conflict with 3 alive opponents for at least 3 months
? Win een spel terwijl je in conflict bent met 3 levende tegenstanders voorminimaal 3 maanden
? Assassin
? Moordenaar
? Win by assassinating your last opponent
? Win door je laatste tegenstander te vermoorden
? Duelist
? Duelist
? Win a Kanly
? Win een Kanly
? Ichwan Bedwine
? Ichwan Bedwine
? As the Fremen, get to Ally status with every Sietch
? Bereik als Fremen de status van bondgenoot metelke Sietch
? Half a World
? Een halve wereld
? Control at least 30 regions
? Beheers minstens 30 regio's
? Prudent
? Prudent
? Win a game in solo play without losing or disbanding a single non-temporary military unit or village
? Win een spel in solospel zonder een spel te verliezen of te ontbindenenkele niet-tijdelijke militaire eenheid of dorp
? Ready to Rumble
? Klaar om te Rumble
? Have 10 gear equipped at the same time
? Zorg tegelijkertijd voor 10 uitrustingen
? Magnate
? Magnaat
? Win by owning more than half of CHOAM Shares
? Win door meer dan de helft te bezittenvan CHOAM-aandelen
? Master of Arrakis
? Meester van Arrakis
? Win in insane difficulty
? Win met waanzinnige moeilijkheidsgraad
? Successful Betrayal
? Succesvol verraad
? Eliminate a faction you have betrayed a truce with in the last 20 days
? Elimineer een factiewaarmee je de afgelopen 20 dagen een wapenstilstand hebt verraden
? Peaceful Dune
? Vreedzaam Duin
? Win a game while in a Truce with 3 alive opponents for at least 1 month
? Win een spel terwijl je in een wapenstilstand zit met 3 levende tegenstanders gedurende minstens 1 maand
? Guild Lackey
? Gilde Lackey
? Have 500 Guild Favors
? Heb500 Gildegunsten
? Underworld Empire
? Onderwereldrijk
? As the Smugglers, own an Underworld Headquarter in every village and Main Base owned by other factions
? Bezit als de Smokkelaars een onderwereldhoofdkwartier in elk dorp en in de hoofdbasis die eigendom is van andere facties
? Landsraad's Favorite
? Landsraad's favoriet
? As House Atreides, have all Charters active at the same time
? Zorg er als Huis Atreides voor dat alle charters actief zijntegelijkertijd
? No Mercy for Traitors
? Geen genade voor verraders
? Eliminate a faction that has betrayed a truce with you in the last 20 days
? Elimineer een factie die de afgelopen 20 dagen een wapenstilstand met jou heeft verraden
? Back to School
? Terug naar school
? Complete a tutorial
? Een tutorial voltooien
? Fully Furnished
? Volledig ingericht
? As House Corrino, own at least 12 Main Base Buildings
? Bezit als Huis Corrino ten minste 12 hoofdbasisgebouwen
? Thrill of Victory
? Sensatie van de overwinning
? Win a standard multiplayer game (with at least 1 other player)
? Win een standaard multiplayer-game (met minstens 1 anderespeler)
? Sandlord
? Sandlord
? As the Fremen, control 2 Deep Deserts
? Controleer als Fremen 2 Deep Deserts
? Plans within Plans
? Plannen binnen plannen
? Win a conquest mission with a completed secondary objective
? Win een veroveringsmissie met eenvoltooid secundair doel
? Pariah
? Pariah
? Win a game in solo play while having Pariah Standing for at least a month
? Win een spel in solospel terwijl Pariah minimaal een maand staat
? Prom King
? Prom King
? Get elected to a Resolution with at least 1000 total votes backing you
? Word gekozen in een resolutie met in totaal ten minste 1000 stemmensteunt je
? The Duke of Caladan
? De hertog van Caladan
? Win a conquest with House Atreides
? Win een verovering met Huis Atreides
? No Offense
? Geen overtreding
? As House Atreides, win a game without ever attacking a village
? Win als Huis Atreides een spel zonder ooiteen dorp aanvallen
? The Fortress
? Het Fort
? Eliminate House Harkonnen in conquest mode
? Elimineer Huis Harkonnen in veroveringsmodus
? Squeeze Hard
? Knijp hard
? As House Harkonnen, produce at least 250 Spice in a single Village
? Als House Harkonnen, produceren opminimaal 250 kruiden in één dorp
? Insanity
? Insanity
? Win against 3 Insane AIs in solo, with Sandworm Activity, Storm Activity, Neutral Difficulty and Contract Difficulty at highest settings and all Vic
? Win tegen 3 Insane AI's in solo, met Sandworm-activiteit, Storm-activiteit, Neutrale moeilijkheidsgraad en Contract-moeilijkheidsgraad op de hoogste
? Downfall
? Ondergang
? Eliminate House Corrino in conquest mode
? Elimineer Huis Corrino in veroveringsmodus
? Savage
? Savage
? Win a game in solo play without a single development researched
? Win een spel in solospel zonder dat er ook maar één ontwikkeling is onderzocht
? Get it over with
? Maak het af met
? As House Harkonnen, sacrifice an agent to assassinate your last opponent
? Offer als Huis Harkonnen een agent op om je laatste tegenstander te vermoorden
? Recycling
? Recycling
? Have 500 Spaceship Parts
? Beschik over 500 ruimteschiponderdelen
? Refined Archduchess
? Verfijnde aartshertogin
? Win with House Ecaz
? Winmet Huis Ecaz
? The Emperor of Salusa Secundus
? De keizer van Salusa Secundus
? Win a conquest with House Corrino
? Win een verovering met Huis Corrino
? Total Infiltration
? Totale Infiltratie
? As the Smugglers, have a total of 21 levels of Infiltration
?Als Smokkelaars heb je in totaal 21 niveaus van Infiltratie
? Siege of Arrakeen
? Belegering van Arrakeen
? Eliminate House Atreides in conquest mode
? Elimineer Huis Atreides in veroveringsmodus
? The Baron of Giedi Prime
? De baron van Giedi Prime
? Win a conquest with House Harkonnen
? Win een verovering met Huis Harkonnen
? You Shall Not Pass
? Je zult niet slagen
? Own a village with 8 Heavy Militias and 2 Missile Batteries
? Bezit een dorp met 8 zware milities en 2 raketbatterijen
? Empire Strikes Back
? Empire Strikes Back
? As House Corrino, win a game with at least one of your Imperial Base destroyed
? Als HuisCorrino, win een spel waarbij minstens één van je keizerlijke basissen is vernietigd
? Heroic Champion
? Heroïsche Kampioen
? As House Ecaz, have a champion worth 5000 Hegemony
? Als Huis Ecaz, heb een kampioen ter waarde van 5000 Hegemonie
? The Archduchess of Ecaz
? De aartshertogin van Ecaz
? Win a conquest with House Ecaz
? Win een verovering met Huis Ecaz
? The Red Exhibition
? De Rode Tentoonstelling
? Eliminate House Ecaz in conquest mode
? Elimineer House Ecaz in veroveringsmodus
? World Museum
? Wereldmuseum
? As House Ecaz, have 50 Masterpieces in a single game
? Als House Ecaz, verkrijg 50 meesterwerken in één spel

Trainers, Middelen en Valsspeel Codes

De Trainers van Dune Spice Wars zijn kleine downloadbare programma's waarmee je een functionaliteit aan het spel kunt toevoegen, voornamelijk om vals te spelen en om trucs te bieden die mogelijks niet op een andere manier beschikbaar zijn. Klik op de Trainer die je het liefst downloadt:
Download Pagina Dune Spice Wars (1.0.0.28038 / +9)
  • Mega-bronnen
  • Megahegemonie
  • Gemakkelijke hegemonie
  • Godmodus-eenheid
  • Supereenheid
  • Zwakke eenheid
  • Dingen kopen kost niets
  • Gamesnelheid
  • Bewerken: Gezondheid (geselecteerde eenheid)
  • Bewerken: Gezondheid (geselecteerde basis)
Cherri Andrea640360